Jak to u nás vypadá:

Stacionář je umístěn v běžné zástavbě v centru Prahy 2. Rozkládá se na dvou podlažích vinohradského domu. Prostory jsou zařízeny civilně, aby se klienti cítili „jako doma“. 

První poschodí: 2x pobytové místnosti, 1x kuchyňský kout, 1x jídelna, 1x místnost pro zázemí asistentů, 3x WC se sprchovým koutem, chodba, sklad,

Přízemí: 3x administrativní místnost, chodba, šatna pro klienty, šatna pro zaměstnance, 3x WC.

Akord panorama foto

 

Zařízení je bezbariérové – přizpůsobené k pohybu vozíčkářů. Mezi podlažími je přístupný výtah. Jsme malé soukromé zařízení. Vztahy mezi klienty a pracovníky jsou přátelské, což vytváří rodinnou atmosféru.

Jak se k nám dostanete

Stacionář je dobře dostupný z metra trasa A, stanice Náměstí Míru či tramvajové zastávky Jana Masaryka (linka č. 22) viz kontakty. Před budovou je parkovací stání pro příjezd a odjezd klientů.

Jaký je smysl naší služby

Smyslem naší služby je poskytovat našim klientům takové podmínky, aby mohli žít co nejkvalitnějším způsobem života viz. poslání.

Muzikoterapie foto 1Pro kvalitní zajištění služby se držíme těchto zásad:

 • Zachování a rozvoj důstojného života klientů

 • Předcházení sociální izolace a vyloučení klientů z běžného života

 • Zlepšení kvality života klientů

 • Individuální přístup ke klientům

 • Rozvoj osobnosti klientů

 • Autonomie klientů – právo volby klientů

 • Profesionalita pracovníků

 • Bezpečný prostor

K čemu naše služba klientům slouží

Služba směřuje u klientů k těmto cílům:

1) Soběstačnost

Získat, zvýšit či udržet co největší míru soběstačnosti klientů v péči o vlastní osobu (oblékání, stravování, hygiena, používání WC, používání speciálních pomůcek, pohyb na vozíku, péče o své záležitosti, domácí práce ...).

2) Emancipace

Rozvíjet a umožňovat prosazování vlastní vůle klientů vedoucí k jejich spokojenosti formou účasti na realizaci individuálních plánů (rozumět svým potřebám, samostatně se rozhodovat, být zodpovědný za svá rozhodnutí, umět si říci o pomoc, dělat aktivity, které chci).

3) Rozvoj osobnostiIndividuální program - kutilství

Rozvíjet osobnost klientů (rozvoj rozumových schopností, zprostředkování různorodých podnětů a zkušeností, rozvoj pracovních dovedností, aktivní trávení volného času, práce s tělem, pohyb a fyzioterapie, práce s pocitem důvěry a bezpečí).

4) Integrace

Podporovat klienty při začleňování do společnosti (rozvoj praktických dovedností, učení sociálních rolí, nalezení vlastního místa a pocitu užitečnosti, zprostředkování fungování běžné společnosti, zprostředkování kontaktu s okolím, navazování na běžné zdroje podpory). Pro rodinu-možnost se seberealizovat, odpočinout si a zvládat náročné životní situace.

5) Socializace

Zprostředkovat podpůrné sociální vztahy ve skupině - podpora vzájemné komunikace, navazování a fungování přátelských vztahů mezi klienty.

Individuální program - česání

Asistence v péči o sebe

Našich služeb využívají i klienti s těmi nejtěžšími formami kombinovaného postižení.

Jsme schopni jim zajistit profesionální asistenci při hygieně, stravování, oblékání, komunikaci, přesunech či ostatních činnostech.

Při všech aktivitách a sebeobslužných činnostech je klientům poskytovaná přiměřená aktivizující podpora- tzn. neděláme za klienty to, co mohou zvládnout sami nebo s menší podporou. Vedeme klienty k uvědomění si vlastních potřeb a přání, učíme je, jak si slušně o pomoc říci a jak tuto podporu přijmout. Motivujeme je a učíme, jak se do péče o sebe sama co nejvíce zapojit. Dbáme na slušný a důstojný přístup ke každému klientovi.

Stravování

Klienti mají možnost se v rámci pobytu třikrát denně stravovat. Svačiny připravujeme ve stacionáři. Obědy nám dodává firma ERTUS - školní jídelny, spol. s r.o. s provozovnou v ulici Belgická 29. Je dodržována zásada pestrosti a rozmanitosti stravy. Jídelní lístek je k dispozici na nástěnce v prostorách DS AKORD. Klienti si mohou oběd vybírat ze dvou možností a sami si navrhovat, co se bude podávat na svačinu. Rozvrh podávání jídel je zahrnut v denním programu stacionáře s tím, že respektujeme specifické potřeby jednotlivých uživatelů.

Individuální aktivity

Každý klient má vypracovaný plán realizace individuálních cílů, který popisuje denní program klienta. Cílem je, aby byl ve stacionáři spokojený a jeho pobyt zde splnil individuální potřeby a přání.

Individuální program - vaření

V minulém roce chtěli klienti dělat např. tyto aktivity:

 • podílet se na plánování toho, co budeme dělat,
 • muzicírovat (hrát na buben),
 • pomáhat s domácími pracemi (mytí nádobí, věšení prádla, příprava svačin ...),
 • poslouchat svou oblíbenou hudbu,
 • malovat si pro radost,
 • hrát si se svými oblíbenými hračkami,
 • vyřizovat si své osobní záležitosti (posílat e-maily a SMS kamarádům),
 • procvičovat se ve čtení jednoduchých textů a počítání,
 • odpočinout si,
 • zažívat radost při oblíbených aktivitách,
 • poznávat nová prostředí, zážitky a lidi,
 • mít podněty z bazální stimulace,
 • dopřát si masáž nohou či vířivku.

Vlastní aktivity a realizace osobních cílů probíhají buď individuální formou, nebo v rámci skupinových programů. Za realizaci osobních cílů zodpovídá u každého klienta jeho klíčový pracovník. 

Skupinové aktivity

Skupinové programy probíhají každý den vždy dopoledne a odpoledne. Každý týden jsou nějak tematicky laděné např. podle ročního období, významných dnů či aktuálního dění. Program je sestavován tak, aby se do něj všichni klienti mohli nějakým způsobem zapojit dle svých schopností a možností.

 • Skupinový program - muzikoterapie

  POHYB – míčové hry, boccia, cvičení na balónech, rozcvičky, opičí dráhy, tančení, houpačka, blbnutí ... .
 • SOUTĚŽE –  vědomostní kvizy, dovednostní hry, hry rozvíjející smyslové schopnosti, společenské hry – ruleta.
 • RELAXACE –  masáže, aromaterapie, relaxační hudba, vířivka, polohování, bazální stimulace ... .
 • PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI –  úklid, vysávání, praní prádla, umývání nádobí, příprava stolování, drobné opravy v zařízení.
 • PROMÍTÁNÍ, POSLECH, ČTENÍ –  tematické knihy, encyklopedie pro dospělé, pohádky pro děti, časopisy, filmy, videoklipy.
 • POVÍDÁNÍ –  na dané téma s cílem rozvoje rozumových schopností a komunikace.
 • CANISTERAPIE –  program se speciálně cvičeným psem.
 • OSLAVY, NÁVŠTĚVY –  oslavy svátků klientů a pracovníků, návštěvy přátel.
 • VÝROBA –  dekoračních a ozdobných předmětů, rekvizit, sázení rostlin, výroba dárků pro rodiče.
 • VÝTVARNÉ TECHNIKY –  malování, kreslení, modelování, sádrování, koláže, práce s různými materiály.
 • MUZICÍROVÁNÍ –  zpívání s kytarou a piánem, doprovod na bubínky, perkuse.
 • MUZIKOTERAPIE –  bubnování s muzikoterapeutem Romanem Pluhařem.
 • VYCHÁZKY A VÝLETY –  do parků, „do města“, do knihovny., návštěva kulturních a společenských akcí.

Individuální program - rehabilitace

Jak u nás probíhá fyzioterapeutická péče

Fyzioterapeutickou péči zajišťuje odborná služba stacionáře, která je zaregistrovaná MHMP jako nestátní zdravotnické zařízení FYZIOTERAPIE při DS AKORD.viz. odkaz

Službu využívají stálí klienti stacionáře jako fakultativní – doplňkovou službu v rámci programu, tak i zájemci z řad široké veřejnosti z Prahy 2 a okolí. Pro zařazení klienta do péče Fyzioterapie je nutné lékařské vyšetření (praktický lékař,  specialista) s doporučením. Na jeho základě je sestaven individuální rehabilitační plán, který se s klientem pak každý den realizuje.

Spolupráce s okolní společností

Proč chodíme ven

Minimálně jednou týdně organizujeme program mimo stacionář (např. v blízkém parku, procházky po městě, knihovna, ...), aby klienti nebyli izolováni ve světě postižených a mohli se začleňovat do okolní společnosti.

Co venku zažíváme

Klienti nás doprovází na nákupy, vyřizování na poště, do banky, na úřady proto, aby věděli jak funguje „normální“ život. Jednou měsíčně pořádáme celodenní akci – výlet, návštěva kulturní akce, kino, výstava, piknik... . Klienty podporujeme v komunikaci s okolím a tím i „normální“ společnost učíme, jak lidi s postižením vnímat a jak se k nim chovat.

Letní pobyt v přírodě

Proč jezdíme na tento pobyt

Respitní péče znamená uspořádání programu pro klienty nad rámec denní služby, aby si pečující (většinou rodiče klientů) mohli odpočinout a věnovat se jiným aktivitám než péči o své dítě.

Táborák na švp

Již tradičně organizujeme pro naše klienty letní rekreační pobyt mimo Prahu.

Jak pobyt probíhá

Jedná se o týdenní pobyt v bezbariérovém rekreačním zařízení blízko přírody (Střelské Hoštice, Poslův mlýn…). Cílem pro klienty je „odpočinout si od rodičů“, být s kamarády a zažít něco nevšedního. Klienti mají možnost dostat se do kontaktu s jinými lidmi a dětmi, které zde tráví letní čas.

V rámci pobytu je klientům zajištěna doprava, 5x denně stravování, 24 hodinová asistence, pestrý program (vycházky a pobyt v přírodě, sportovní a kulturní program, hry, soutěže, diskotéka ... ).

Pravidla pro pobyt ve stacionáři

Pro pobyt ve stacionáři jsme si sestavili jednoduchá pravidla, které vedou k tomu, že se všichni klienti a pracovníci můžou cítit bezpečně a mají tak prostor k vlastní seberealizaci.

 1. Individuální program - lovDo Akordu přicházím a odcházím z něj v čase, který mám domluvený ve smlouvě.

 2. O případných změnách, zpožděních či nepřítomnosti včas informuji pracovníky.

 3. Do stacionáře chodím čistě umytý a oblečený.

 4. Pro případ potřeby si nosím náhradní oblečení, pleny či léky.

 5. Neubližuji ostatním, ani jiným způsobem nesnižuji jejich důstojnost.

 6. Dodržuji pravidla slušného chování.

 7. Respektuji práva ostatních klientů a pracovníků.

 8. Kouřím mimo vnitřní prostory Akordu (na balkóně).

 9. Nepožívám alkohol či jiné drogy v rozsahu, který by ohrožoval mě nebo ostatní či měnil potřebu mé asistence.

 10. Nechodím do zařízení, pokud je podezření, že mám infekční onemocnění, nebo potřebuji akutní lékařskou péči.

 11. Nevyžaduji péči tam, kde jí nepotřebuji.

 12. Neničím vybavení Akordu a nepoškozují osobní věci ostatních.

 13. Nenosím do Akordu nebezpečné předměty či látky.

 14. Nenosím sebou cenné předměty a vysoké finanční částky.

 15. Zapojuji se do naplňování svých individuálních plánů dle svých možností.

 16. Rodiče, asistenti či opatrovníci spolupracují s pracovníky na čerpání služby (předávají potřebné informace).

Skupinový program - mikulášská besídka

Řešení námětu, stížností a připomínek

Proč je dobré mít připomínky

Hlavním zájmem našeho zařízení je spokojenost uživatelů s poskytovanými službami. AKORD dbá o to, aby dostával od uživatelů služeb a ostatních osob zpětnou vazbu. Zpětná vazba může mít podobu námětů, nápadů, připomínek a stížností.

Pravidla pro řešení stížností

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností jsou v písemné formě předávána všem klientům či rodinným příslušníkům při uzavírání smlouvy. Srozumitelně je jim vysvětleno kdy, kde, jak a na co si mohou stěžovat. Rovněž pracovníci tato pravidla znají.

Jak si můžete stěžovat

Rodinní příslušníci, klienti či jejich důvěrníci si mohou stěžovat písemnou formou viz. kontakty (dopis, e-mail, vzkaz ve schránce stížností) či ústní formou (sdělení kterémukoli pracovníkovi se písemně zaznamená). U klientů, kteří nejsou schopni slovního projevu, vycházíme z jejich neverbálních projevů nespokojenosti (pláč, vztek, strach, agrese, regrese).

A co dál

Výsledek řešení stížností, který provádí koordinátor asistentů a ředitelka organizace je písemně zaznamenán a srozumitelně a včas sdělen stěžovateli. Pokud je stížnost oprávněná, jsou provedena nápravná opatření. V případě potřeby je předán kontakt na orgány mimo struktury Akordu, kde si mohou klienti či jejich blízcí stěžovat.